Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Algemene Voorwaarden - Moodcamp

Deelname

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • 1. Bijzondere Bepalingen; de bijzondere bepalingen, zoals aangehecht aan deze algemene voorwaarden, van toepassing op de organisatie en uitvoering van het onderdeel van het Evenement zoals georganiseerd door Mud Masters.
 • 2. Evenement: het in samenwerking met het Ministerie op de Evenementlocatie te organiseren evenement MoodCamp.
 • 3. Evenementlocatie: Heerlijkheid Mariënwaerdt.
 • 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatoren toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • 5. Mud Masters: de organisator van de obstacle run als onderdeel van het Evenement, te weten: Mud Masters B.V.
 • 6. Ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • 7. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • 8. Organisatoren: het Ministerie en Publicis, een divisie van MMS Communications Netherlands B.V, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op het Evenement met uitzondering van de obstacle run welke in zijn geheel door, en onder verantwoordelijkheid van, Mud Masters wordt georganiseerd. Hierop zijn de Bijzondere Bepalingen van toepassing.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisatoren voor het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisatoren.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. De Organisatoren van het Evenement kunnen op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.4. De Organisatoren van het Evenement kunnen de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.5. Door het besluit van de Organisatoren om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
2.6. Gedurende het verblijf op de Evenementlocatie dient de Deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatoren en de Evenementlocatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Deelnemer is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatoren en/of de Evenementlocatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
2.7. De Organisatoren zijn gerechtigd, zonder opgave van redenen, Deelnemers de toegang tot de Evenementlocatie te weigeren of van de Evenementlocatie te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatoren dit anderszins noodzakelijk achten ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
2.8. Het is de Deelnemer niet toegestaan (huis) dieren, (hard) drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op de Evenementlocatie, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.
2.9. Het is de Deelnemer niet toegestaan, tenzij hier voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren voor is verkregen, op de Evenementlocatie goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
2.10. Deelnemers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel van het Evenement worden verwijderd. Voor alle door de Organisatoren ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Deelnemer aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisatoren en/of de Evenementlocatie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens zijn de Organisatoren en/of de Evenementlocatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren en/of de Evenementlocatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatoren tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatoren ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren en/of de Evenementlocatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren en/of de Evenementlocatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren en/of de Evenementlocatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1. De Organisatoren zijn gerechtigd om (delen van) het Evenement (waaronder tevens begrepen de obstacle run) en de Deelnemers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging (zoals in reclame). Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de Evenementlocatie.
4.2. Door betreding van de Evenementlocatie verklaart de Deelnemer zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door de Organisatoren of een door de Organisatoren aangewezen derde, waarbij de Deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatoren, noch de eventuele derde aan wie de Organisatoren toestemming hebben gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens (waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Deelnemer) worden door de Organisatoren opgenomen in een bestand in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisatoren en Event Assist tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatoren tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

BEDRIJVENDEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • 1. Bijzondere Bepalingen; de bijzondere bepalingen, zoals aangehecht aan deze algemene voorwaarden, van toepassing op de organisatie en uitvoering van het onderdeel van het Evenement zoals georganiseerd door Mud Masters.
 • 2. Evenement: het in samenwerking met het Ministerie door Organisator op de Evenementlocatie te organiseren evenement MoodCamp.
 • 3. Evenementlocatie: Heerlijkheid Mariënwaerdt
 • 4. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisatoren toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • 5. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisatoren toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
 • 6. Mud Masters: de organisator van de obstacle run als onderdeel van het Evenement, te weten: Mud Masters B.V.
 • 7. Ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisatoren, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
 • 9. Organisatoren: het Ministerie en Publicis, een divisie van MMS Communications Netherlands B.V., waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op het Evenement met uitzondering van de obstacle run welke in zijn geheel door, en onder verantwoordelijkheid van, Mud Masters wordt georganiseerd. Hierop zijn de Bijzondere Bepalingen van toepassing.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van alle Deelnemers van het Deelnemende Bedrijf. Derhalve zal het Deelnemende Bedrijf deze algemene voorwaarden bij all e door haar ingeschreven Deelnemers onder de aandacht brengen zodat zij zich hier tevens uitdrukkelijk aan verbinden.

ARTIKEL 2: BEDRIJVENDEELNAME

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:
 • a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
 • b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
 • c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. De Organisatoren kunnen besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisatoren voor het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisatoren.
3.2. De Organisatoren van het Evenement kunnen op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
3.3. De Organisatoren van het Evenement kunnen besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
3.4. Door het besluit van de Organisatoren om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
3.5. Gedurende het verblijf op de Evenementlocatie dient de Deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatoren en de Evenementlocatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Deelnemer is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatoren en/of de Evenementlocatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
3.6. De Organisatoren zijn gerechtigd, zonder opgave van redenen, Deelnemers de toegang tot de Evenementlocatie te weigeren of van de Evenementlocatie te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatoren dit anderszins noodzakelijk achten ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
3.7. Het is de Deelnemer niet toegestaan (huis) dieren, (hard) drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op de Evenementlocatie, op straffe van inbeslagname zonder teruggave.
3.8. Het is de Deelnemer niet toegestaan, tenzij hier voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren voor is verkregen, op de Evenementlocatie goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen.
3.9. Deelnemers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel van het Evenement worden verwijderd. Voor alle door de Organisatoren ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Deelnemer aansprakelijk zijn.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisatoren en/of de Evenementlocatie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens zijn de Organisatoren en/of de Evenementlocatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/zaken van de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatoren tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatoren ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

5.1. De Organisatoren zijn gerechtigd om (delen van) het Evenement (waaronder tevens begrepen de obstacle run) en de Deelnemers/ Deelnemend Bedrijf op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging (zoals in reclame). Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de Evenementlocatie.
5.2. Door betreding van de Evenementlocatie verklaart de Deelnemer/ Deelnemend Bedrijf zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door de Organisatoren of een door de Organisatoren aangewezen derde, waarbij de Deelnemer/ Deelnemend Bedrijf uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatoren, noch de eventuele derde aan wie de Organisatoren toestemming hebben gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Deelnemer/ Deelnemens Bedrijf enige vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens (waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats) worden door de Organisatoren opgenomen in een bestand in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisatoren en Event Assist tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatoren tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

7.1. Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht).

BIJZONDERE BEPALINGEN – MOODCAMP

DEELNAME OBSTACLE RUN (GEORGANISEERD DOOR MUD MASTERS B.V.)

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Bijzondere Bepalingen wordt verstaan onder:
 • 1. Evenement: het door Mud Masters B.V. in enig jaar te organiseren sportevenement: Mud Masters.
 • 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Mud Masters B.V.) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze Bijzonder Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de Bijzonder Voorwaarden.
2.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.4. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.5. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

BEDRIJVENDEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Bijzondere Bepalingen wordt verstaan onder:
 • 1. Evenement: het door Mud Masters B.V. in enig jaar te organiseren sportevenement: Mud Masters.
 • 2. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • 3. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
 • 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
 • 5. Organisator: de rechtspersoon (in deze Mud Masters B.V.) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: BEDRIJVENDEELNAME

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:
 • a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
 • b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
 • c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 13 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.
3.2. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
3.3. De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
3.4. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement en/of de inschrijfgelden.
3.5. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van alle Deelnemers van het Deelnemende Bedrijf. Derhalve zal het Deelnemende Bedrijf deze Bijzondere Voorwaarden bij al haar Deelnemers onder de aandacht brengen zodat zij zich hier tevens uitdrukkelijk aan verbinden.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen/zaken van de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de consumptiebonnen prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

ARTIKEL 6: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van de Organisator en/of van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op deze Bijzondere Voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Bijzonder Voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Utrecht).